Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

Волинські торгиВолинські торги 2018 №03 (91) — Сервіс контакт №3 (2005) Інформація для бізнесу
         ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВСЕ ЧАСТІШЕ ЗАЛУЧАЮТЬ СТОРОННІХ КОНСУЛЬТАНТІВ
У ринкових умовах існує постійна потреба в нових інструментах і методах, що допомагають підприємству стати більш ефективним. Конкуренція, що загострюється, стимулює необхідність суб'єктів ринку бути рентабельними, а отже, мати гранично необхідну кількість співробітників. Тому небагато фірм можуть собі дозволити утримувати у штаті аналітиків і консультантів, які, досліджуючи тенденції, зрушення, могли б оперативно підказати правильний крок на шляху до світлого майбутнього.

У будь-якій справі має бути задіяний хоча б один висококваліфікований фахівець. Наприклад, приступаючи до ремонту власної оселі, потрібно ви­рішити багато питань: Яку ремонтну фірму обрати? Скільки це коштує? Ви­стачить власних заощаджень чи краще взяти кредит? Не врахувавши всі ці ас­пекти, можна значно переплатити, і зре­штою не отримати того, що вам обіця­ли. Правда, шпалери можна і самому поклеїти, а от коли справа стосується глобальніших проблем, наприклад, взя­ти великий кредит в банку під геніаль­ний план або реорганізувати фірму, не­обхідно дуже ретельно ставитися до всіх «дрібничок». За неправильного підходу справа може обернутися пога­ними наслідками. Тому, щоб уникнути фатальних помилок, бажано звернути­ся до фахівців-консультантів, які знають ринок, як свої п'ять пальців.

Крім того, що утримувати консуль­тантів у штаті досить дорого, існує ще один дуже важливий аспект: є велика ймовірність зловживань, коли одні й ті ж люди щодня працюють у фірмі і зай­маються її консалтингом. Адже тільки дуже добросовісна людина буде щиро бажати добра, насамперед, ближньому, а вже потімсобі. Тому існує тенденція звертання до зовнішніх джерел, які можуть дослідити неупередженим оком діяльність і проконсультувати. Слід за­значити, що в Україні консалтинговий бізнес розвивається не так швидко, як в інших країнах, і винні в цьому пере­важно не консультанти. Справа в тім, що нинішня вартість консалтингу не відповідає інтелектуальним зусиллям та затратам праці на нього.

Перспективи консалтингового ринку в цілому залежать від перспектив підприємництва в Україні. Загалом по­пит на консультування в тій чи іншій країні відображає рівень її інду­стріалізації й економічного розвитку, а також складність і заплутаність проблем управління, права, фінансування, з яки­ми зіштовхуються приватні й державні сектори. Серед таких чинників важли­ва наявність потреби в ефективності й більш високих стандартах функціону­вання, адже якщо немає конкуренції й обставин, що вимагають підвищення ефективності, то немає й потреби в розробці завдань з консультування.

КОНСАЛТИНГ БУВАЄ

РІЗНИМ...

...як і проблеми, які вирішуються на підприємстві, — юридичний, фінансовий, управлінський тощо. Кожен має свою спе­цифіку і дуже багато підвидів. Всіма ви­дами консалтингу може займатися тільки гігант консалтингового бізнесу. Оскільки таких дуже мало не тільки в Україні, а й в усьому світі, цим займаються різні фірми і структури, такі як банки, юридичні фірми, консалтингові установи тощо. Наприклад, фінансовий консалтинг фірмам дуже часто надають банки. У цій ситуації банк виступає як стабільна фінансова струк­тура, здатна проконтролювати діяль­ність компанії ззовні й захистити інте­реси власника (або керівника). Адже аналізуючи фінансовий стан свого клієнта, фахівці банку пропонують оп­тимальні схеми ведення бізнесу, які не тільки забезпечують на договірних за­садах консалтингові послуги і кредит­ну підтримку окремих операцій, а й планують розвиток бізнесу свого парт­нера на перспективу.

Ось приблизний перелік послуг, що, зазвичай, складають фінансовий кон­салтинг:

  розробка чіткої фінансової стра­тегії підприємства:

а) оцінка існуючої фінансової стра­тегії;

б) розробка нової фінансової стра­тегії

  побудова грамотної органі­заційної структури:

а) незалежна оцінка організаційної системи;

б) складання проекту її реор­ганізації;

в) супровід проекту реорганізації фінансової служби.

  правильний підбір кадрів:

а) незалежна оцінка кадрів;

б) підбір фінансистів;

в) навчальні курси для фінансистів

  використання сучасних фінансо­вих технологій:

а) незалежний аналіз фінансового стану підприємства;

б) прогноз фінансової стабільності й можливих ризиків;

в) складання бізнес-плану або бюд­жету;

г)  презентування бізнес-плану або бюджету в установах (наприклад, у податковій чи банку);

д) незалежний супровід бізнес-плану або бюджету

  налагодження інформаційної си­стеми управління фінансами:

а) розсилання щоденного інфор­маційного бюлетеня;

б) незалежна оцінка діючої системи;

в) складання проектів створення або реорганізації;

г) супровід проектів створення або реорганізації.

Найбільшу популярність у фінансо­вому консалтингу має оптимізація грошових потоків, управління витра­тами, податкове планування, бюдже-тування, бізнес-планування. При цьо­му комплексний підхід фінансових консалтерів, що надають клієнтові такі послуги, дає змогу не тільки ліквіду­вати "вузькі місця" у роботі компаній, а й визначити найбільш перспективні напрями її подальшого розвитку.

 

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ

 

Питання вибору консультантів є не менш складним, ніж діагностика наявних проблем. У розвинених країнах давно розроблено спеціальні процедури вибо­ру консультантів. Особливо детально вони відпрацьовані у великих міжнарод­них організаціях, таких як Європейський союз, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконст­рукції та розвитку та ін. Рекомендації з процедури вибору консультантів розроб­ляються також асоціаціями консультантів, в яких чітко визначено три стадії проце­дури пошуку і добору консультантів:

складання списка всіх консуль­таційних фірм відповідного профілюстадія лонг-лістингу (на основі спеціа­лізованих і загальних довідників, даних асоціацій, рекламних оголошень, статей у пресі тощо);

складання остаточного списка канди­датів-стадія шорт-лістингу (з 10-12 фірм для вирішення великих проблем, з 5-6 — для середніх і з 2-3 — для дрібних). Добір здійснюється залежно від такої інформації: кваліфікація персоналу; пе­релік здійснених консалтингових про­ектів; перелік клієнтів; наявність реко­мендацій; місце розташування;

     остаточний вибір здійснюється у формі закритого тендера (конкурсу), результати якого визначаються здебіль­шого за двома параметрами: оцінка кон­кретних пропозицій фірми і ціна. При цьому ціновий фактор не розглядається як вирішальний, тому що ефект від еко­номії може бути набагато меншим, ніж ефект від різниці цін на ці послуги. На противагу сказаному вище, ук­раїнський менеджер, зазвичай, звертається
до консультанта двома способами:

до першого ліпшого, хто потрапив йому на очі в рекламі;

до консультантів на якомусь заході (курси підвищення кваліфікації, конфе­ренції, семінари тощо) або відомих йому через друзів та колег.
Перший спосіб є найменш ефективним,

оскільки клієнт сам не дуже знає, чого він хоче і чого можна очікувати від кон­сультанта. Другий спосіб більш плідний, оскільки клієнт хоча б приблизно знає, на що здатний даний консультант. Та все одно випадковість вибору знижує ефек­тивність і цього варіанту.

Саме тому, вибираючи консультанта, слід чітко уявляти наслідки такого вибору. Адже можна найняти консультанта або навіть цілий штат консультантів, можна платити їм великі гроші, та це не дасть жодних по­зитивних результатів без наявності у них високої кваліфікації, професіоналізму, відповідальності, розуміння ринку і т.д.

Ніна Журавель

www.mipmagazine.com.ua

 

КУРСИ ВАЛЮТ

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

КОНТАКТИ

Адреса:
м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

тел.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

тел./ факс:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com