м.Рівне, вул.Гетьмана Мазепи,19
(0362) 62-05-33, office@rcci.rivne.com
ПОСЛУГИ Всі послуги

Засвідчення форс-мажорних обставин

Згідно чинного законодавства України, Рівненська торгово-промислова палата має право здійснювати засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин. Згідно ч. 2 ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні", форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні і невідворотні обставини, які роблять об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди і тому подібне), зобов'язань відповідно до законодавчих і іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, озброєний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діями іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена і неоголошена війна, дії громадського ворога, обурення, акти тероризма, диверсія, піратство, безлад, вторгнення, блокада, революція, змова, повстання, масові безлади, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державного органу влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту і тому подібне, а також викликані надзвичайними погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зміщення грунту, інші стихійні лиха і тому подібне. До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів. За більш детальною інформацією просимо звертатися до Рівненської ТПП за тел. (0362) 26-38-66; (067) 360 30 35.   Заява №1 Заява №2 Заява №3